Εγγραφείτε
Αρχική
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 PDF Εκτύπωση E-mail
Ανακοινώσεις - Ανακοινώσεις
Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 2014 13:56

                                                                                                                                                         ΑΔ7ΒΑΟΩΡ5 – Ε90

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ   ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                          ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1078 / 13-10-2014

                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΙΝΑΚΑ: 19

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης Τακτικής συνεδρίασης έτους 2014 του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ:

Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον καθορισμό τελών για χρήση των

κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2015

Με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 που αντικατέστησε το άρθρο 13 του από 24/9-20/10/58 Β._/τος «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων» μεταξύ των άλλων ορίζονται:

Παρ. 1 : Επιτρέπεται η υπέρ Δήμου ή Κοινότητας επιβολή τέλους σε βάρος εκείνων

που χρησιμοποιούν διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς πλατείες και γενικά

κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών.

Παρ. 3α : Το κατά την παράγραφο 1 τέλος ορίζεται ετήσιο δι’ αποφάσεως του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης και ανάλογα με την περιοχή της πόλης στην οποία βρίσκεται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται κοινόχρηστος χώρος ως προθήκη καταστήματος,

το τέλος ορίζεται διπλάσιο.

Παρ. 3γ : Με το άρθρο 19 του ιδίου Ν.1080/80 που αντικατέστησε το άρθρο 73 του

από 24/9-20/10/1958 Β._/τος ορίζεται ότι «επί μη υποβολής δηλώσεως ή υποβολής

ανακριβούς δηλώσεως ή εκπροθέσμου υποβολής τοιαύτης, οσάκις δια την βεβαίωση φόρων ή τελών ή δικαιωμάτων απαιτείται υποβολή δηλώσεως ή μη εκπληρώσεως άλλων νομίμως επιτασσομένων υποχρεώσεων, ο υπόχρεος υπόκειται και εις πρόστιμον, εφ’ όσον δεν ορίζεται άλλως υπό των διατάξεων του παρόντος Β._/τος ".........................".

          Η γενική αυτή διάταξη εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ειδική για τον προσδιορισμό προθεσμία υποβολής δηλώσεως και η απόφαση που θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίζει και τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων όπως προτείνουμε παρακάτω, κατά είδος αντικειμένου.

          Tο αναλογούν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου προ της παραδόσεως της άδειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου, του οποίου η χρησιμοποίηση απαγορεύεται για το προ της παράδοσης της άδειας χρονικό διάστημα πλην των περιπτώσεων όπου το αναλογούν τέλος καταβάλλεται σε δόσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 50 του Ν.4257/2014.

          Προθεσμία καταβολής του τέλους ορίζεται το αργότερο η 30η Απριλίου 2015 για τα καταστήματα τα οποία προτίθενται να κάνουν χρήση κατά τη διάρκεια του έτους.

          Σε κάθε περίπτωση το αναλογούν τέλος καταβάλλεται είτε μετρητοίς, είτε σε δόσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014:

«Με όμοια απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας μέρος του τέλους. Με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της άδειας, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού».

          Η είσπραξη του αναλογούντος τέλους θα γίνεται ως εξής:

  1. Για ποσό από 1 – 400,00€ εφ’ άπαξ καταβολή έως 30/4/2014 και χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
  1. Για ποσό από 400,01€ έως 1.000,00€ σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη μέχρι 30/04/2015 και η δεύτερη μέχρι 30/06/2015.
  2. Για ποσό από 1.000,01€ έως 2.000,00€ σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη μέχρι 30/04/2015, η δεύτερη μέχρι 30/06/2015 και η τρίτη μέχρι 31/08/2015.
  3. Για ποσό από 2.000,01€ και πάνω σε τέσσερις (4) διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη μέχρι 30/04/2015 το ύψος της οποίας θα ανέρχεται στο 30% του ετήσιου τέλους και τρεις ισόποσες του υπολειπόμενου ετήσιου τέλους έως 30/06/2015, έως 31/08/2015 και έως 31/10/2015 αντίστοιχα.

 

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων προθεσμιών, αναγραφομένης επί αυτής του αριθμού του γραμματίου είσπραξης που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται. Για την πιστοποίηση της καταβολής των δόσεων ως ανωτέρω, η άδεια θεωρείται από το δήμο, αναγραφομένων επί αυτής των αριθμών των σχετικών γραμματίων είσπραξης.

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 2014 14:09
περισσότερα
 
"Κρυφό"... χρέος €350 εκατ. του ΙΚΑ προς τους ασφαλισμένους PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 2014 12:05
του Δημήτρη Κατσαγάνη 
 
Δεν υπάρχουν μόνο εκείνοι που χρωστάνε στο ΙΚΑ, αλλά και εκείνοι στους οποίους το ΙΚΑ χρωστά και, προφανώς, θα ... συνεχίσει να κάνει το ίδιο, ειδικά καθώς υπάρχουν ακόμα οφειλέτες ενώ έχουν αρχίσει ξανά να αυξάνονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης. 
 
Έτσι την ίδια στιγμή που στο “ενεργητικό” του ΙΚΑ έχει χτυπήσει το “ταβάνι” με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ταμείο να φτάνουν τα 8,9 δισ. ευρώ (470.027 οφειλέτες έως 31 Δεκεμβρίου 2012), στο “παθητικό” έχουν συσσωρευτεί υποχρεώσεις κοντά στα 350 εκατ. ευρώ οι οποίες θα πρέπει να εξοφληθούν μαζί με την καταβολή των 99.192 κύριων, διαδοχικών και επικουρικών συντάξεων που πρέπει να δώσει το ταμείο τους επόμενους μήνες. 
 
Από που προκύπτει αυτό το “ληξιπρόθεσμο” χρέος ; Για παράδειγμα, σύμφωνα με την έκθεση του πληροφοριακού συστήματος ελέγχου και πληρωμών των συντάξεων, “Ήλιος”, τον Οκτώβριο το ΙΚΑ κατέβαλε 2,7 εκατομμύρια ευρώ για 4799 κύριες συντάξεις και επιπλέον 15,1 εκατ. ευρώ για αναδρομικά, δηλαδή για τις συντάξεις που έπρεπε να λαμβάνει ο συνταξιούχος από τη στιγμή που κατάθεσε τα χαρτιά του μέχρι τη στιγμή που έλαβε την πρώτη του σύνταξη. Το ποσό αυτό είναι σχεδόν επταπλάσιο σε σχέση με το ποσό που έδωσε για την πληρωμή της πρώτης σύνταξης του ΙΚΑ, και παρότι δίδεται εφάπαξ επιβαρύνει εξαιρετικά τον προϋπολογισμό του ταμείου, γεγονός που προκαλεί κάθε μήνα μία έκτακτη ανισορροπία... 
 
Περισσότερα...
 
Επιχειρήσεις στη δίνη της... ελληνικής τρέλας! PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Οκτώβριος 2014 12:04
Προ ολίγων ημερών η σερραϊκή γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι ΚΡΙ +0,56% εγκαινίασε τη νέα μονάδα της που κόστισε 20 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 10,5 εκατ. προήλθαν από τα χρήματα που έλαβε ως αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρεία -σ.σ. το παλαιό εργοστάσιό της κάηκε παραμονές Χριστουγέννων- και τα υπόλοιπα από ίδια κεφάλαια. Το νέο εργοστάσιο γιαουρτιού, διπλάσιας παραγωγικής δυναμικότητας σε σχέση με το παλαιό, λειτουργεί ήδη από τα μέσα του Αυγούστου. Ως εδώ τα πράγματα είναι γνωστά.
 
Το ενδιαφέρον για την εν λόγω επένδυση είναι ότι ενώ έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο η εταιρεία, κατά δήλωση του προέδρου της Παναγιώτη Τσινάβου, δεν έχει λάβει ούτε την προκαταβολή της ενίσχυσης από αυτόν παρά το γεγονός ότι το εργοστάσιο έχει ολοκληρωθεί. Και αυτό γιατί όπως ανέφερε ο κ. Τσινάβος το κράτος δεν έχει λεφτά. Για την Ιστορία θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συνολική ενίσχυση ανέρχεται σε 30% του ενισχυόμενου κόστους. Δηλαδή, το ύψος της προσδοκώμενης επιχορήγησης επί του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 6,008 εκατ. ευρώ περίπου.
 
Αυτό δεν είναι το μοναδικό παράδοξο που έχει να αντιμετωπίσει το ελληνικό επιχειρείν. Οι ιστορίες τρέλας που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρηματίες είναι καθημερινές. Από την καταβολή της ενίσχυσης που έχει ενταχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (περίπτωση ΚΡΙ ΚΡΙ), μέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας για ένα μοντέλο καταστήματος ή ακόμη την επέκταση που προσπαθεί τα τελευταία οκτώ χρόνια (σ.σ. καλά διαβάζετε) να υλοποιήσει στο κατάστημά της στον Πύργο η εταιρεία Μετρό ΑΕΒΕ.
 
Την ώρα λοιπόν που το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί εκ νέου την αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου και η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί διακαώς να δείξει ότι οι μεταρρυθμίσεις που έχει ψηφίσει έχουν αντίκρισμα, η πραγματικότητα μας προσγειώνει όλους ανώμαλα. Αποδεικνύοντας αφενός την ανεπάρκεια σύνδεσης των κρίκων στην αναπτυξιακή αλυσίδα και αφετέρου ότι το σύστημα έχει μείνει αρκετές δεκαετίες πίσω. Ή όπως υποστηρίζει στέλεχος της αγοράς είναι χειρότερα απ' ό,τι στη δεκαετία του '80.
 
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 307

Δελτία Τύπου

                                                      ...περισσότερα...
Ενώπιον του Ελεγκτή νομιμότητας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α Μακεδονίας -Θράκης άλλως ενώπιον Του Γενικού Γραμματέα...περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Επιστολές

Κεντρική Ευρώπη   Ελλάδα                                                 ...περισσότερα...

Συνελεύσεις

  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310304170/6932424925 www.peripsiloukapnou.gr e-mail: peripterouhos@gmail.com http://peripterathess.blogspot.com Θεσσαλονίκη 31/10/2011     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Συνάδελφοι, το Σωματείο μας καλεί το Σώμα σε...περισσότερα...
  Αγαπητοί συνάδελφοι   Από 01/07/2011 και σύμφωνα με τον τελωνειακό κώδικα ο ελάχιστος φόρος ορίζεται στο 100% (και...περισσότερα...

To Περιοδικό Μας

24-tefxos

thesstoday1

 

logo-diaf

Εορτολόγιοη ημέρα, η εβδομάδα του έτους

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα" Module by: Joomlabyte

S5 Box

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

firesports

 

 

 

altDeal 

logo tsiakmakis

cannabis1 

 bonbon

Επισκεψιμότητα

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα204
mod_vvisit_counterΕχθές1282
mod_vvisit_counterΤρέχουσα εβδομάδα1486
mod_vvisit_counterΠροηγούμενη Εβδομάδα5431
mod_vvisit_counterΣυνολικά277808

Today: Οκτ 21, 2014